IMG_9331.jpeg

Edoya - Hair Brush Black - HBLB

165.00
HBLB & HBMG_Edoya_Hair Brush 6 Row_black pig hair_ebony_220-30-22.jpg

Edoya - Hair Brush Sesame - HBMG

175.00
IMG_9194.jpeg

Edoya - Hair Brush - HBMB

120.00
sold out
IMG_9313.jpeg

Edoya - Portable Hair Brush - HBSB

87.50
sold out
HBTG_Edoya_Hair Brush Comb type 3 Row_left white pig hair, right black pig hair_ebony_105-13-22.jpg

Edoya - Portable Hair Brush - HBTG

75.00
IMG_9148.jpeg

Edoya - Scalp Washing Brush - HSBS

87.50
IMG_9218.jpeg

Edoya - Hair Brush Cleaner - BFCB

25.00
HS00835_Edoya_Hair Brush 6 Row_white pig hair_ebony_220-35-23_brush cleaner okay.jpg

Edoya - Hair Brush - HS00835

150.00